Referat fra generalforsamling

 1. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere
  Klavs Ebbensgaard vælges til dirigent.
  Ellis Møller-Larsen vælges til referent.
  Stemmetællere: Gunver Bitsch-Larsen og Lisbeth Troelsen.
 1. Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden
  Generalforsamlingen erklæres lovligt varslet samt indkaldt.

  Dagsordenen godkendes.
 1. Bestyrelsens årsberetning – Bilag 1
  Der er planlagt temadag lørdag den 25. oktober i Odense.
  Emnet bliver: Heparinisering eller mangel på samme.Ang. evt. skandinavisk perfusionistuddannelse var der ingen kommentarer til referatet fra SCANSECT’s bestyrelsesmøde 17.01.03, udover at Hans Nygaard poienterede at der skal sørges for at have tæt kontakt til EBCP og evt. til Hertz Centrum Berlin ved Frank Merkle samt SATS.Hans Nygaard nævnte at der kunne laves et studienævn med en repræsentant fra Undervisningsministeriet.Klavs arrangerer videokonferencen til mødet om en ny uddannelse torsdag den 28. august kl.1630. Der kommer besked senere om hvordan, hvor osv. dette arrangeres.Anne Louise Bellaiche og Pia Sprogøe genopstiller til SCANSECT’s generalforsam-ling 2003 til henholdsvis Videnskabelig – og Uddannelses komite.

  Klavs Ebbensgaard og Emmy Ditlevsen er revisorer for regnskabet 2002 og genopstiller.

  Formandsberetningen godkendes.

 1. Udvalgsberetninger:
  Skolebestyrelsen v. Trine Christensen:
  Skolen skal have tilknytning til CVU (Center for Videregående Uddannelser) – Hans Nygaard undersøger dette. Referat fra site-visit december 2001 har Hans Nygaard først modtaget nu og det bliver sendt ud snarest til den øvrige bestyrelse. Næste ordinære bestyrelsesmøde er 7. november 2003 i Ålborg. Der vil dog blive indkaldt til et extraordinært bestyrelsesmøde inden mødet om en ny uddannelse i Oslo 28. august 2003.

  EBCP ved Conny Nielsen:
  Fremlagt af Trine Christensen da Conny var syg. EBCP har lavet skemaer til firmaer der afholder kurser for Perfusionister, så de kan søge om at få kurset godkendt af EBCP og perfusionisterne kan optjene point til recertificering. 19 danske Perfusionister var blevet recertificeret. Kravene til recertificering var for stramme og disse revideres til næste recerti-ficering i 2006. Hans Nygaard foreslog at den nye skole i samarbejde med skolen i Berlin lavede kurser på engelsk så perfusionister fra de nye EU-lande kan søge ind på disse skoler, da de ikke har egen skole.Hjemmesiden ved Morten Reumert:
  Se kopi af vedlagte brev fra Morten (bilag 2), der ikke deltog i generalforsam-lingen pga. ferie.
  Spørgsmålene behandles på førtskommende bestyrelsesmøde.

  Dataregistreringsgruppen ved Trine Christensen:
  Der er i det forløbne år kun kommet én tilbagemelding, og denne var fra Skejby.

 1. Gennemgang og godkendelse af regnskab og budget
  Efter forslag fra dirigenten behandles budgettet under pkt. 7.Regnskabet fremlægges og kassererens kommentarer oplæses af Pia Sprogøe. Der var ingen kommenrater til regnskabet udover Pias bemærkning om at man ikke kan se hvem regnskabet er lavet for. Bør trykkes på papir med DANSECT logo.Regnskabet godkendes.
 1. Indkomne forslag
  Ændringsforslag til dagsordenen indsendt af Pia Sprogøe. (bilag 4)
  Det kunne ikke vedtages da der kun var 11 stemmeberettigede medlemmer samt 4 fuldmagter til generalforsamlingen. Der laves en vejledende afstemning, og ændringsforslaget vedtages.
 1. Fastsættelse af kontingent
  Herunder gennemgås budgettet. (bilag 5)
  Udgifterne til rejsehold menes at være i underkanten men der kan så flyttes penge fra kontorhold. Det samlede budget vedtages.Kontingent bibeholdes uændret.
 1. Hvert andet år – valg af formand
  Ikke på valg i år.
 1. Hvert andet år – valg af øvrig bestyrelse
  Ikke på valg i år.
 1. Valg af medlemmer til udvalg
  Skolebestyrelsen: Trine Christensen og Søren Windahl genvælges enstemmigt.
  EBCP: Conny Nielsen genvælges enstemmigt.
  Webmaster: Morten Reumert genvælges enstemmigt.
  Dataregistregingsgruppen: Jens Steensgaard vælges enstemmigt til formand og kontakter selv centrene for at finde de øvrige medlemmer.
 1. Valg af revisor, samt suppleanter herfor
  Gunver Bitsch-Larsen og Torben Nielsen vælges enstemmigt til revisorer.
  Edit Rebbe og Klavs Ebbensgaard vælges enstemmigt til revisor suppleanter.
 1. Eventuelt
  Årsmødet 2004 arrangeres af Gentofte.

 

 

 

Udgivet i Generalforsamlinger.