Referat fra generalforsamlingen

1. Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere

Dirigent: Pia Sprogøe
Referent: Edit Rebbe
Stemmetællere: Torben Nielsen og Mohamed Ali Nuur

2. Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden
Generalforsamlingen erklæres korrekt varslet og indkaldt. Dagsordenen godkendes.

3. Bestyrelsens årsberetning
Årsberetning gennemgås ved Pia Sprogøe. Bilag 1

  • Afventer at anbefalingen fra EBCP udarbejdet sammen med EACTS og EACTA om at perfusions relevant arbejde udføres af uddannede perfusionister bliver godkendt af advokater, så vi kan håbe at få en anbefaling om autorisation via EU.
  • Tuija Skjærbæk er nu i fuld gang med ar få hjemmesiden bygget om og Pia gennemgik kort hvordan den til en start kommer til at se ud. SCANSECTs hjemmeside vil derefter blive lavet om også.

Beretningen godkendt.

4. EBCP
Årsberetning gennemgås ved Pia Sprogøe. Bilag 2

Beretning godkendt.

5. Gennemgang og godkendelse af regnskab og budget
Regnskab (bilag 3) gennemgås ved Line Larsen.
Regnskabet godkendes.

Budget (bilag 4) gennemgås ved Line Larsen.

  • Foreningen kan næste år fejre 40 års jubilæum og der var enighed om at vi inviterer ”gamle” perfusionister, dvs. de der har været ansat mindst 5 år. Det er Skejby der står for arrangementet næste år. Ideer til program mm modtages gerne.

Budgettet godkendes.

6. Indkomne forslag
Ingen modtaget.

7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes for ordinære medlemmer på 400 kr. og 200 kr. årligt for associerede medlemmer.

8. Ulige år – valg af formand
Pia modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt.

9. Lige år valg af øvrige bestyrelse

10. Valg af medlemmer til udvalg
Ingen udvalg.

11. Valg af delegeret til EBCP (ulige år).
Conny Nielsen modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt.

12. Valg af revisor, samt suppleanter herfor
Klavs Ebbensgaard ønskede ikke genvalg og Jon Bering Kristensen blev enstemmigt valgt. Torben Nielsen modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt som suppleant.

13. Eventuelt
Intet under eventuelt.

På gensyn i Aarhus 2016.

 

 

 

 

Udgivet i Generalforsamlinger.