Referat fra generalforsamlingen

Til stede
Pia Sprogøe, Conny Nielsen, Carina Dyhr Led, Susanne de Neergaard, Jens Steensgaard, Jon Bering Kristensen, Kim Sabroe, Peter Fast Nielsen, Torben Steen Nielsen, Ceren Ünal, Karsten Søberg, Tuija Skjærbæk.

1. Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere

Dirigent: Pia Sprogøe
Referent: Tuija Skjærbæk
Stemmetællere: Susanne de Neergaard og Kim Sabroe.

2. Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden
Generalforsamlingen erklæres korrekt varslet og indkaldt. Dagsordenen godkendes.

3. Bestyrelsens årsberetning
Årsberetningen gennemgås ved Pia Sprogøe.
2016 er der afholdt 3 telemøder.
Konstituering: 

 • Formand:            Pia Sprogøe 
 • Næstformand:    Conny Nielsen 
 • Kasserer:            Line Larsen / Carina Dyhr Led 
 • Medlem:             Carina Dyhr Led 
 • Suppleant:          Cristian Talmaciu 

SCANSECT:

 • Der er afholdt 2 telemøder.
 • Jon Bering Kristensen og Oddvar Klungreseth modtager genvalg som revisorer til SCANSECT.

SCANSCAT:

 • Der blev afhold møde 4. juni med Michael Hasenkam som den nye forstander for skolen. Michael er meget engageret i skolen og en god sparringspartner for Peter. 
 • ”Jobbeskrivelser” var endnu ikke helt færdige, men der mangler ikke meget
 • 18 studerende:12 fra S, 1 fra Island, 1 fra Sydafrika og 4 fra DK.
 • Der er rigtig god økonomi med indtægt fra eksterne kurser i perfusion. For første gang blev regnskabet fremlagt!

Hjemmesiderne kører ok, men der savnes indhold. Alle opfordres til at sende gode ideer/materiale til indlæg. De må gerne sendes til formanden.

Beretningen godkendt.

4. Udvalgsberetninger
EBCP årsberetning gennemgås ved Conny Nielsen.

 • Der er siden 1991 udstedt 2301 certifikater, hvoraf 750 er valide i dag.
 • Der var 53 ansøgninger til eksamen i november fra 6 lande, hvoraf 2 ikke bestod. Der har været tvivl om der er blevet snydt ved eksamen, så denne gang var der en observatør tilstede og denne kom med spørgsmålene og tog dem med retur.
 • Serbien har ansøgt om at de 30 perfusionister kan blive certificeres via Grand Person Clause og det blev godtaget. Tyrkiet søger næste gang.
 • Der er oprettet en Quality & Outcome Committee efter ønske fra Luc Puis, Belgien. Medlemmerne til denne komite er endnu ikke valgt, men bliver det på mødet i Dublin den 25. marts.

Beretning godkendt.

Noter fra den sidste EBCP bestyrelsesmøde kan læses her.

5. Gennemgang og godkendelse af regnskab og budget
Regnskab (bilag 1) gennemgås ved Carina Dyhr Led. Regnskabet godkendes.

Budget (bilag 2) gennemgås ved Carina Dyhr Led.

 • Reglerne for sponsorpenge fra firmaerne er som alle bekendt skærpet meget. Derfor er vi måske frem over nød til at skaffe indtægter på en anden måde. En mulighed kunne være at sætte gebyr på deltagelse i årsmøder og evt. andre aktiviteter.

Budgettet godkendes.

6. Indkomne forslag
Ingen modtaget.

7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes for ordinære medlemmer på 400 kr. og 200 kr. årligt for associerede medlemmer.

8. Ulige år – valg af formand
Pia modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt.

9. Lige år valg af øvrige bestyrelse

10. Valg af medlemmer til udvalg
Ingen udvalg.

11. Valg af delegeret til EBCP (ulige år)
Conny Nielsen modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt.

12. Valg af revisor, samt suppleanter herfor
Jon Bering Kristensen og Oddvar Klungreseth modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt hhv. som revisor og suppleant.

13. Eventuelt
Europæiske perfusion standarder:

Peter Fast spurgte om EBCP havde nogle fælles guidelines til perfusionister, om hvordan man kører perfusion i Europa. USA, UK og Australien er kendt for at have sådanne fælles, generelle standarder. Conny fortalte, at EBCP har en logbog med nogle guidelines, dog tilgængelig kun for de delegerede. Men der har allerede været diskussion om fælles europæiske perfusionsstandarder i boardet, og der arbejdes faktisk på sagen.

Dette års møde:
Der var stor begejstring hos alle deltagere for dette års ”lidt anderledes” årsmøde. Wetlabs og de kirurgiske workshops blev modtaget med kyshånd. Indlogering og beliggenhed var også i top. Stort tak til Torben og Susanne, der havde arrangeret mødet.

PV-kurser:
Karsten spurgte til PV-kurserne/temadage. Pia modtager meget gerne ideer til nye kurser – så fat pennen og send forslag videre.

Scandinavian Paediatric Perfusion Meeting:
Jens fortalte, at sidste års Scandinavian Paediatric Perfusion Meeting i Sverige i samarbejde mellem Rigshospitalet og Lund var en stor succes, som de har planer om at gentage hvert andet år som tidligere.

Hvor er maskotten? 
Giraffen trives rigtig godt hos formanden, og får lov til at blive boende der, da Pia havde ”glemt” at tage ham med.

Næste årsmøde: 
Næste år er det Rigshospitalets tur til at arrangere årsmødet – på gensyn i København eller omegn 2018!

Udgivet i Generalforsamlinger.