Referat fra genetralforsamlingen

Til stede: Carina Dyhr Led, Debbie Richards, Louise Ladefoged, Ceren Ünal, Jon Bering Kristensen, Torben Steen Nielsen, Jens Steensgaard, Kim Sabroe, Peter Fast Nielsen, Lorenzo Saraullo og Pia Sprogøe 

1. Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere 
Dirigent: Pia Sprogøe
Referent: Pia Sprogøe
Stemmetællere: ingen

2. Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden 
Generalforsamlingen erklæres korrekt varslet og indkaldt.
Dagsordenen godkendes.

3. Bestyrelsens årsberetning 
2017 er der afholdt 3 telemøder.

Konstituering:

 • Formand:            Pia Sprogøe
 • Næstformand:    Conny Nielsen
 • Kasserer:            Line Larsen / Carina Dyhr Led
 • Medlem:              Carina Dyhr Led
 • Suppleant:          Cristian Talmaciu

Da Conny sluttede som perfusionist pr. 1/9 trådte Cristian ind i bestyrelsen.

Endelig efter en lang kamp blev kontoen overdraget til Carina. Line Larsen havde fortsat med at hjælpe med udbetalinger indtil i år. Vi takker hende for den store hjælp og håber at vinen kan drikkes! 

SCANSECT:

 • Der er afholdt 3 telemøder.
 • Der var på generalforsamlingen tale om at holde et summemøde med bestyrelsen, VIK og den/de personer der skal organisere den kommende kongres. Det blev ikke til noget i efteråret, som planlagt og her til forår er der ikke nogen der har plads i kalenderen. Mødet var tænkt som en hjælp for bestyrelsen og kongressen at alles ønsker kunne blive imødeset inden kongressen er færdig planlagt.
 • Jon Bering Kristensen og Oddvar Klungreseth modtager genvalg som revisorer til SCANSECT.

SCANSCAT:

 • Der blev ikke afhold møde i 2017, men der har været korrespondance pr. mail.
 • Skolen har fået nyt logo.
 • Næste bestyrelsesmøde er i forbindelse med dimissionen i juni.

Hjemmesiderne kører ok, men der savnes indhold. Alle opfordres til at sende gode ideer/materiale til indlæg. De må gerne sendes til formanden

Beretningen godkendt. 

4. Udvalgsberetninger 

EBCP:

 • Frank Merkle overtog posten som generalsekretær valgperioden ud efter Conny – 2020.
 • Pia fortsætter som assisterende generalsekretær samt overtager posten som dansk delegeret valgperioden ud – 2019.
 • Tyrkiet er nu fuldgyldigt medlem.
 • Der er oprettet en Quality & Outcome Committee efter ønske fra Luc Puis, Belgien. Medlemmerne til denne komite er endnu ikke valgt, udover Jenny van den Goor fra Holland.
 • Bankkontoen er ved at blive flyttet til Belgien så udgifterne til gebyrer kan reduceres – de er tårnhøje nu.
 • Næste kongres er 20. oktober i Milano.

Beretning godkendt.

5. Gennemgang og godkendelse af regnskab og budget 
Regnskab (bilag 1) gennemgås ved Carina Dyhr Led.
Regnskabet godkendes.

Budget (bilag 2) gennemgås ved Carina Dyhr Led.
Budgettet godkendes.

6. Indkomne forslag 
Ingen modtaget.

7. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet fastholdes for ordinære medlemmer på 400 kr. og 200 kr. årligt for associerede medlemmer.

8. Ulige år – valg af formand

9. Lige år valg af øvrige bestyrelse 
Carina og Cristian modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt. Derudover blev Debbie Richards nyt medlem af bestyrelsen og Kim Sabroe modtog valgt som suppleant.

10. Valg af medlemmer til udvalg 
Ingen udvalg.

11. Valg af delegeret til EBCP (ulige år) 

12. Valg af revisor, samt suppleanter herfor 
Jon Bering Kristensen og Oddvar Klungreseth modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt hhv. som revisor og suppleant. 

13. Eventuelt 
Jens foreslog at DANSECT evt. kunne hjælpe med lidt økonomisk støtte til et hotelværelse, hvis man gerne ville rundt til andre centre og se hvordan kollegerne arbejder. Dette var der bred enighed om at støtte, hvis man ikke kan få støtte fra anden side. Send en anmodning til bestyrelsen!

Emner til PV-kurserne/temadage modtages meget gerne, så fat pennen og send forslag videre.

Forslag til årsmødet at man igen prøver at præsentere et par cases, måske over et emne eller en case fra hvert center?

En reminder til alle om at huske at udfylde papirerne fra Peter om uheld eller mærkelige ting man har oplevet under perfusion eller under priming.

Næste år ses vi i Odense eller omegn – på gensyn!

Udgivet i Generalforsamlinger.