Vedtægter

Vedtægter for Dansk Selskab for Ekstracorporal Teknologi DANSECT

§ 1
NAVN OG FORMÅL
Organisationens navn er Dansk Selskab for Ekstracorporal Teknologi. DANSECT er en videnskabelig samarbejdsorganisation for danske kardiovaskulære perfusionister.
Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

DANSECTs formål er:
– At fremme den videnskabelige udvikling af den kardiovaskulære perfusionsteknologi.
– At virke for videre uddannelse af danske perfusionister.
– At etablere samarbejde med relevante organisationer i ind- og udland.
– At etablere gode kollegiale forhold iblandt perfusionister i Danmark.

§ 2
FORMER FOR MEDLEMSKAB
Stk. 1. Ordinære medlemmer er:
Perfusionister, som er uddannet og erhvervsaktive inden for faget.
Perfusionister på orlov og lignende i max. to år.
Perfusioniststuderende.

Stk. 2. Associeret medlem er:
Perfusionist, som ikke er erhvervsaktiv inden for faget.
Ikke-perfusionist, med særlig tilknytning til faget.
Ikke-dansk perfusionist eller perfusionistorganisation.
Firmaer med tilknytning til ekstracorporal teknologi.

Stk. 3. Som æresmedlemmer kan optages personer, som gennem en ganske særlig indsats har medvirket til at fremme de formål selskabet arbejder for.

§ 3
IND-/ UDMELDELSE
Stk. 1. Indmeldelse/udmeldelse til DANSECT sker ved skriftlig henvendelse til foreningen.

§ 4
UDELUKKELSE
Stk. 1. Et medlem, der har været i restance i et år kan udelukkes af DANSECT.
Beslutningen herom træffes af bestyrelsen.

Stk. 2. Et medlem, der er udelukket pga. restance, skal – før indmeldelse kan ske – betale sin restance.

§ 5
GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Kun punkter, der er optaget på generalforsamlingens dagsorden, kan komme til bindende afstemning.

Stk. 3. Vedtagelser på generalforsamlingen afgives i et referat, der godkendes samt underskrives af dirigenten.

Stk. 4. Afstemning. Hvert ordinært medlem har en stemme.

Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flerhed blandt de fremmødte samt de medbragte fuldmagter.

Stk. 6. Fuldmagt kan overgives skriftligt til et andet medlem, dog kan et medlem kun medtage to fuldmagter til en generalforsamling.

Stk. 7. Enhver afstemning på generalforsamlingen skal foregå skriftligt, såfremt dirigenten eller fem medlemmer kræver det.

§ 6
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, inden udgangen af april måned fortrinsvis i forbindelse med DANSECT’s årlige møde. Tidspunktet meddeles med seks ugers varsel.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.

Stk. 3. Indkaldelse sker skriftligt til samtlige ordinære medlemmer med mindst tre ugers varsel.

Stk. 4. Indkaldelse skal indeholde dagsorden – samtlige forslag fra bestyrelse og medlemmer, samt regnskab og budget.

Stk. 5. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere.
2. Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden.
3. Bestyrelsens årsberetning.
4. Udvalgsberetninger.
5. Gennemgang og godkendelse af regnskab og budget.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af formand (ulige år).
9. Valg af øvrige bestyrelse (lige år).
10. Valg af medlemmer til udvalg.
11. Valg af delegeret til EBCP (ulige år).
12. Valg af revisor, samt suppleanter herfor.
13. Eventuelt.

Stk. 6. Inden for seks uger efter afholdelse af generalforsamlingen udsendes referatet til medlemmerne.

§ 7
EXTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk.1. Et flertal af bestyrelsen eller af foreningens medlemmer kan forlange en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Krav om ekstraordinær generalforsamling skal skriftligt stiles til formanden med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter anmodning herom.

Stk. 4. Indkaldelse skal ske til samtlige ordinære medlemmer med mindst to ugers varsel.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes fire uger før – og fire uger efter den ordinære generalforsamling.

§ 8
VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk.1. Vedtægtsændringer kræver at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer – inkl. gyldige fuldmagtsstemmer – er til stede, og at mindst to tredjedele af disse stemmer herfor.

Stk. 2. Såfremt der ikke er fremmødt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer, men halvdelen af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen, kan vedtægtsændringen vedtages på en efterfølgende generalforsamling med mindst to tredjedel stemmers flertal – uden hensyn til antallet af fremmødte.

§ 9
BESTYRELSEN

Stk.1. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer samt en sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne kan vælges fra et eller flere centre.

Stk. 2. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen, valgperioden er to år, genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 4. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst en gang årligt.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsterminer for kontingent.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst ¾ af denne er til stede.

§ 10
UDVALG

Stk.1. Bestyrelsen kan nedsætteudvalg til varetagelse af særlige opgaver. Et sådant udvalg kan højst bestå i ni måneder.

Stk. 2. Øvrige udvalg vælges af generalforsamlingen.

Stk. 3. For ethvert udvalg udarbejdes formål og økonomiske rammer.

Stk. 4 Delegeret til European Board of Cardiovascular Perfusion, EBCP, vælges af generalforsamlingen, valgperioden er to år og genvalg kan finde sted.

§ 11
REGNSKAB OG REVISION

Stk.1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Foreningen tegnes af mindst halvdelen af bestyrelsen, hvoraf et medlem skal være formanden.

Stk. 3. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura til en person – også udenfor bestyrelsen.

§ 12
FORENINGENS OPLØSNING

Stk.1. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves en procedure, der svarer til vedtægtsændringer.
Stk. 2. Foreningens formue, hvis en sådan findes, og inventar deles ligeligt imellem de ordinære medlemmer.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 26.03.1995
Ændret på generalforsamlingen d. 29.03.1998
Revideret på generalforsamlingen d. 19.03.2006
Revideret på generalforsamlingen d. 15.03.2009