Velkommen

DANSECT er en dansk interesseorganisation, der har til formål at skabe et forum for personer, som har interesse i at udvikle erfaring om ekstrakorporal cirkulation.

Selskabet blev stiftet i 1976 af lægerne Erik Berg (Århus Kommunehospital) og Inge Rygg (Rigshospitalet). Erik Berg tegnede selskabet de første mange år og udbyggede kontakter nationalt samt internationalt. Formaliseret uddannelse af perfusionister lå Erik Berg meget på sinde, og han startede de første kontakter til Sundhedsstyrelsen for at markere behovet.

I 1990 gik formandsposten videre til Jens Ole Haagen Nielsen (Sole) fra KAS Gentofte. På denne tid var der for længst dannet skandinaviske, europæiske og internationale selskaber, som arbejdede med samme sigte, nemlig at skabe et forum, hvor perfusionister og andre med relation til specialet kunne mødes og udveksle erfaringer. I England blev der i 1992 taget initiativ til at danne en sammenslutning, der skulle sikre en høj og ensartet uddannelse i Europa. Sammenslutningen blev kaldt The European Board of Cardiovascular Perfusion (EBCP). Sole deltog i de første møder som dansk delegeret. Herefter var det den siddende formand for DANSECT, der deltog i EBCP-møder.

Desuden startede Gentofte traditionen med at afholde et årsmøde for de danske perfusionister og deres samarbejdspartnere. Det første blev afholdt på Lynæs Fort i Nordsjælland. Det blev på generalforsamlingen vedtaget at formandskabet skulle gå på skift mellem hjertecentrene hvert andet år.

I 1992 gik hvervet videre til RH med Anne-Marie Kjersem som formand. RH vejrede den politiske vind, hvor man havde besluttet at styrke hjertekirurgien i Danmark. For at få politikkerne i tale, afstedkom RH, at de danske hjertecentre hver fik valgt en repræsentant til en gruppe, der skulle udarbejde en uddannelsesrapport.

Uddannelsesrapporten skulle overfor arbejdsgivere og samarbejdspartnere gøre rede for, hvilke arbejds- og kompetenceområder perfusionister havde og ville få. Desuden pegede rapporten på et uddannelsesniveau, som var sammenligneligt med det EBCP arbejdede hen imod som standard.

Med uddannelsesrapporten som grundlag, etablerede Sundhedsstyrelsen en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DANSECT, Dansk Thoraxkirurgisk Selskabsamt Dansk Thoraxanæstesiologisk Selskab, der skulle arbejde hen imod at få etableret en dansk uddannelse for perfusionister.

Resultatet blev Den Danske Perfusionist Skole hjemmehørende i Århus på Skejby Sygehus under Århus Universitet. De første studerende startede januar 1995 med Tommy Madsen som forstander.

I 1994 overtog Odense formandskabet for DANSECT. Selskabet gik ind i en roligere fase, hvor der blev etableret bestyrelsesposter til skolen, og hvor arbejdet i EBCP blev fulgt. I efteråret 1995 udstedte Den Danske Perusionist Skole et Grand Person certifikat til alle danske seniorperfusionister (der arbejdede som perfusionister på det tidspunkt). Desuden kunne de søge Grand Person Clause i EBCP.

1994 så Giraffen dagens lys for første gang med Pia Sprogøe fra SKS som redaktør. Det var og er perfusionisternes blad, hvor man kan høre nyt fra bestyrelsen og kolleger. I forbindelse med årtusindeskiftet gik den over til at blive elektronisk lavet af Morten K. Reumert fra KAS.

DANSECT drives for medlemskontingent, der er på 400 kr. årligt for ordinære medlemmer og 200 kr. for associerede medlemmer.

Alle aktive danske perfusionister er medlem af selskabet. I 2002 er der 42 ordinære medlemmer, 9 associerede medlemmer samt 3 æresmedlemmer.

Frem til2007 har medlemstallet ligget på ca. 40 ordinære medlemmer.

Hvert andet år, sidst i oktober, bestræber bestyrelsen sig på at arrangere en temadag med emner relevante for perfusionister og gerne med centerpræsentation af perfusionister og også kirurger samt anæstesiologer.

I Skandinavien findes: DANSECT, NORSECT, SWESECT, FINSECT og fra 2005 ICESECT, der tilsammen danner SCANSECT. Der betales et årligt kontingent til SCANSECT på €10,00 pr. ordinært medlem. Der arbejdes fortsat aktivt fra SCANSECT’s side at få de finske perfusionister med som betalende medlemmer af SCANSECT.

SCANSECT afholder sammen med SATS en årlig kongres i Skandinavien. Dette arrangement går på skift mellem Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark. SCANSECT lejer sig ind på de nationale hjemmesider og referater m.m. kan læses der.

På grund af det faldende antal elever til Skolen i Göteborg og Den Danske Perfusionist Skole, blev de skandinaviske perfusionister enige om at lave en ny uddannelse af perfusionister i Skandinavien på master-niveau. September 2005 så The Scandinavian School of Cardiovascular Technology SCANSCAT dagens lys med 15 elever fra Island, Norge, Sverige og Danmark. Undervisningen foregår på engelsk og er åben for elever fra de europæiske lande, der ikke har et formaliseret uddannelsesprogram for perfusionister. Desuden er skolen godkendt af EBCP og eleverne opnår efter endt uddannelse EBCP certificering.

Vi håber, du vil støtte selskabet og bidrage til, at vi har et sundt og aktivt selskab.

Med venlig hilsen,

DANSECT’s bestyrelse.

Januar 2007.