Referat fra generalforsamling

Deltagere: Cristian Talmaciu, Carina Dyhr, Debbie Richards-Halle, Camilla Riiser, Torben Nielsen, Tanya Johansen, Birgitte Høirup Hansen, Søren Skov, Magnus Johansen, Lorenzo Saraullo, Tuija Skjærbæk, Deepak Chokhawala, Mohana Chintagunta, Susanne De Neergaard, Anna Lou Doblas, Mette Norup Fjordside, Leo Madsen, Karsten Lund Søberg, Casper Seidelin, Peter Fast Nielsen, Charlotte Andreasen, Pramod Narayan Gawade

1. Valg af dirigent og referent
Camilla Riiser blev valgt som dirigent og stemmetæller, Torben Nielsen blev
valgt som referent.
Der var 20 ud af 33 stemmeberettigede til stede. 

2. Godkendelse af referat og dagsorden
Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Bestyrelsens beretning
Dansects bestyrelse har holdt 4 telemøder. Pia Sprogøe fratrådte som formand 1.
september 2021, hvorefter Cristian Talmaciu overtog som konstitueret formand.

Dansect bestyrelsen har herefter været:

 • Cristian Talmaciu (formand)
 • Debbie Richards-Halle (sekretær)
 • Carina Dyhr (kasserer)
 • Jon Bering Kristensen (revisor)
 • Oddvar Klungreseth (revisor suppelant)
 • Kim Sabroe (medlem)

4. EBCP
I European Board of Cardiac Perfusion er alle medlemmer af bestyrelsen nu
certificerede perfusionister. Der udsendes 2 newsletters årligt, og alle beskeder,
nyheder meddelselser og korrespondencer omkring recertificering etc. vil
fremover foregå via ”twizzit”. Alle opfordres til at downloade twizzit-appen og
opdatere personlige indstillinger.

I det forgangne år er 4 danske perfusionister blevet recertificeret v.h.a. twizzit, og
der har været nogle opstartsproblemer. Disse problemer er forventet løst til maj
måned, hvor også disse 4 vil kunne se deres certificerings-dokumentation på
appen.

Dansect årsmøde giver 8 EBCP-points

5. Gennemgang og godkendelse af regnskab og budget
Regnskabet ser sundt ud.
Der er budgetteret 105.000,- til næste års årsmøde, men det kan ændre sig pga
inflation osv, så denne post er usikker.

Telemøder har hidtil været via betalingstjenester, men vil fremover være gratis.
Cristian Talmaciu har modtaget et usb-stik med mange informationer og data fra
tidligere møder, poster og lign. fra Pia Sprogøe, som han vil få lagt ud i en ”sky”.
Der vil komme nogle udgifter til dette.

Regnskab og budget er godkendt.

6. Indkomne forslag
Der har ikke været nogle indkomne forslag.

Cristian Talmaciu oplever at nogle mails kommer tilbage til ham, fordi
mailadressen ikke gælder. Alle opfordres til at sende opdaterede
kontaktinformationer (mailadresse) til Tuija Skjærbæk: tks@rn.dk.

Al information fra Dansect vil komme ud på personlig mail.

7. Fastsættelse af kontingent
Da regnskabet er sundt og balancerer, er kontingentet fortsat 400,- årligt.

8. Valg af formand
Formandsposten er på valg ulige år. Da Pia Sprogøe er fratrådt inden
valgperioden udløber vil Cristian Talmaciu fortsætte som formand valgperioden
ud, dvs til 2023. Med mindre andre ønsker at overtage? Cristian blev enstemmigt
valgt.

9. Valg af øvrige poster

 • Næstformand: Da Cristian fratræder (idet han nu er formand) skal denne
  besættes. Torben Nielsen opstiller og er enstemmigt valgt.
 • Sekretær: Magnus Johansen opstiller og er enstemmigt valgt.
 • Kasserer: Jon Bering Kristensen opstiller og er enstemmigt valgt.
 • Revisor: Tanya Johansen opstiller og er enstemmigt valgt.
 • Oddvar Klungreseth fortsætter som suppleant.
 • Medlem: Debbie Richards-Halle opstiller og er enstemmigt valgt.

10. Ny repræsentanter i andre sammenhænge

 • Ny repræsentant i Scansect: Dansect vil udpege ny repræsentant til Scansect
  bestyrelsen (sekretærpost) ved næste telemøde. Camilla Riiser vil gerne stille sig
  til rådighed ved dette møde til evt. spørgsmål til posten.
 • Ny repræsentant til Scanscat: Magnus Johansen enstemmigt valgt.
 • Ny delegeret til EBCP: Cristian Talmaciu enstemmigt valgt.

11. Eventuelt
Tidligere har der hvert andet år været temadage (PE-møder) i samarbejde med
Scansect i Odense i oktober. Der er diskussion omkring relevans og tilslutning.
Debatten bærer præg af at der generelt er stort udbytte af at mødes, men et
møde uden socialt islæt kan meget vel afholdes som et webinar. Tilslutning til et
fysisk møde uden socialt indhold vil nok være lille. Diskussionen lægges op til at
fortsætte i Scansect-regi.

Scanscat (Scandinavian School of Cardiovascular Technology):
“Coronaholdet”på 7 elever er ved at afslutte nu. Kurset er gennemført i coronatid,
med de restriktioner og begrænsninger der måtte være. Det har resulteret i aflyste
skoleforløb, og skoleforløb på andre tidspunkter end planlagt. Men det er gået
godt, trods alt.
Skolen har de sidste 2 forløb etableret et samarbejde med Göteborg omkring et
satellitforløb situeret i Sverige omkring børneperfusion og kirurgi – dette især for at
sikre det skandinaviske samarbejde. Næste år bliver et meget stort hold med
omkring 20 deltagere fra Norge, Sverige, Danmark og Sydafrika.
Uddannelsen har ikke længere status af ”masteruddannelse”, idet den ikke
opfylder nogle objektive kvalitetskriterier, men processen omkring af få
masteruddannelsen genetableret er i gang. Dette hold, og næste hold får ikke
mastercertifikatet, men points etc. tæller det samme i forhold til EBCP og
udlandet.
Skolen er i dialog med sundhedsstyrelsen omkring dette, og sideløbende at få en
national autorisation. Dette er dog et langtidsperpektiv, idet at få en autorisation
kræver det, at:

 1. vi indstiller til Dansk Thoraxkirurgisk Selskab at vi ønsker dette.
 2. Dansk Thoraxkirurgisk Selskab indstiller til regionerne at de støtter
  opfordringen.
 3. regionerne sender ansøgning til sundhedsstyrelsen.
 4. sundhedsstyrelsen sender ansøgning videre til Undervisningsministeriet.
 5. undervisningsministeriet anerkender uddannelsen som autorisationsgivende.
  Klinisk institut på Aarhus universitet er velvilligt indstillet og processen er i gang…
  Skolens ledelse: Michael Hassenkam, Peter Fast Nielsen, Jesper Hønge, Peter
  Johansen og Søren Skov.

Æresmedlem af Dansect: Pia Sprogøe bliver enstemmigt valgt som æresmedlem.

Udgivet i Generalforsamlinger.